SPLOŠNI POGOJI UPORABE

TANJA BOGATAJ S.P., COACHING
SPLOŠNI POGOJI UPORABE
Datum januar 2020

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI https://www.tanjabogataj.com/ in https://www.bepowerfulandfree.com/ TER NAROČILA STORITEV COACHINGA, SVETOVANJA, IZOBRAŽEVANJA IN DRUGIH STORITEV, KI JIH PONUJA TANJA BOGATAJ S.P., COACHING, Hrastje 9, 4000 Kranj

UVODNE DOLOČBE

(1) Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani http://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ ter pravice in obveznosti naročnikov storitev coachinga, svetovanja, izobraževanja oziroma drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.tanjabogataj.com/ in spletna stran https://www.bepowerfulandfree.com/ oziroma TANJA BOGATAJ s.p., COACHING POSLOVNO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE (v nadaljevanju: TANJA BOGATAJ S.P., COACHING).

(2) Oseba, ki obišče spletno stran http://www.tanjabogataj.com/ in spletno stran https://www.bepowerfulandfree.com/ ali ju uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev uporabe, če sklene s Tanjo Bogataj kakršno koli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji uporabe.

(3) Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji uporabe niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi. V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev uporabe nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov, medtem ko druge določbe splošnih pogojev uporabe v tem primeru veljajo še naprej.

(4) Predmetni splošni pogoji uporabe so vedno na voljo na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ in na spletni strani https//www.bepowerfulandfree.com/ z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadar koli seznani.
 

UPORABA POJMOV

(1) Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran https://www.tanjabogataj.com/ ali spletno stran https://www.bepowerfulandfree.com/, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

(2) Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran https://www.tanjabogataj.com/ ali spletno stran https://www.bepowerfulandfree.com/ na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

(3) Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.tanjabogataj.com/ oziroma Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(4) Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj.
 

ZAGOTAVLJANJE IN NAROČANJE STORITEV

(1) Tanja Bogataj s.p., Coaching oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve coachinga, izobraževanja, svetovanja, mentorstva, in druge storitve po naprej predvidenih programih ali individualiziranih programih v dogovoru z naročnikom.

(2) Tanja Bogataj s.p., Coaching ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije. Ponudba storitev ter programov ni nadomestilo za klasično medicino. S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.tanjabogataj.com/ ali spletna stran https://www.bepowerfulandfree.com/ oziroma Tanja Bogataj s.p., Coaching.
 
(3) Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ oziroma ki jo ponuja Tanja Bogataj s.p., Coaching, lahko to stori na več načinov, in sicer z oddajo naročila preko elektronskega naslova tanjabogatajcoaching@gmail.com, ali s telefona ali po pošti ali z izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ ali https://www.bepowerfulandfree.com/. Z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na zgoraj opisan način, naročnik storitev poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev uporabe.

(4) Z nakupom storitve ali produkta uporabnik ali naročnik izjavi, da bo upošteval pravila ali navodila podana tekom programa. V primeru, da uporabnik ali naročnik tega ne upošteva, je odgovoren za vsako škodo, ki je nastala ponudniku storitve ali drugim potencialnim uporabnikom ali naročnikom. Ko uporabnikovo ali naročnikovo neprimerno obnašanje ali kršenje pravil ogroža zdravje ali življenja drugih ljudi ali živali, ima Tanja Bogataj s.p., Coaching ali z njene strani pooblaščena oseba, pravico izključiti uporabnika ali naročnika iz programa.

(5) V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev. Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, ko je udeleženec-ka programa prejel-a uvodno gradivo oziroma, ko je izvedeno prvo coaching srečanje and usposabljanje. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.

(6) Tanja Bogataj s.p., Coaching ima pravico do spremembe programa in storitev pred njihovo izvedbo. O morebitnih spremembah obvesti naročnika pred začetkom programa.

(7) V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev uporabe strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve oziroma programa ne bo mogoče opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika. Glede na naravo storitev, ki jih ponuja Tanja Bogataj s.p., Coaching, se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru neizvedbe naročenih storitev oziroma programov.

NAČIN PLAČILA IN CENE

(1) Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ oziroma storitve, ki jih ponuja Tanja Bogataj s.p., Coaching, so v evrih. Tanja Bogataj s.p., Coaching ni DDV zavezanec, zato se v skladu s 1. točko 94. člena ZDDV-1 DDV ne obračunava.

(2) Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke in storitve plača po predračunu, z nakazilom na račun Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj ter preko plačilnega sistema Stripe.

(3) Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.
 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

(1) Upravljavec spletnih strani https://www.tanjabogataj.com/ in https//www.bepowerfulandfree.com/ se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe teh spletnih strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin na njegovi strani. Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.

(2) Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

(3) Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih, ki jih ponuja Tanja Bogataj s.p., Coaching, oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev uporabe na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v programu oziroma v okviru opravljenih storitev.

(4) V primeru, da Tanja Bogataj, s.p., Coaching, oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji uporabe, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev uporabe oziroma pravil programa drugega ponudnika. Tanja Bogataj, s.p., Coaching za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

(5) Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

(6) Tanja Bogataj s.p., Coaching, ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev, ki jih je naročil.
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(1) Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https//www.bepowerfulandfree.com/ je Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(2) Upravljavec spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

(3) Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval za namene izdelave analiz ter ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje).

(4) Uporabnik ali naročnik lahko skladno s 30. členom ZVOP-1 kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirke svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo uporabnika le temu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, ter kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen so bili posredovani, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem. V primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika mora uporabnik registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja o tem.

(5) Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dni na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.

(6) Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ ali spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od prejema zahteve za odjavo.

(7) Uporaba in varstvo osebnih podatkov je podrobneje opredeljena v Politiki zasebnosti Tanja Bogataj s.p., Coaching.
 

PIŠKOTKI

(1) Piškotek je manjša datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obišče, pošlje brskalniku in se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temveč ti ostanejo zaupni.

(2) Spletna stran https://www.tanjabogataj.com/ in spletna stran https://www.bepowerfulandfree.com/ uporabljata piškotke za lažjo povezavo obiskovalca oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naročenih storitev.

(3) Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzroči, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ ali na spletni strani https:www.bepowerfulandfree.com/ omejen ali onemogočen.

(4) Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik oziroma naročnik, naroči program, dostopen na navedenih spletnih straneh, naroči storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja.
 

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

(1) Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani http://www.tanjabogataj.com/ ali na spletni strani https://www.bepowerfulandfree.com/ ali v okviru programa, so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. V primeru objave gradiv iz drugih virov, so viri navedeni. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebine spletne strani, kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.

(2) Prepovedana je kakršnakoli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(3) Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/, spletni strani https://www.bepowerfulandfree.com/ oziroma ki jo ponuja Tanja Bogataj, je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršnakoli neupravičena uporaba vsebine programov oziroma storitev, kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.
 
 
POMOČ STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV

(1) Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov tanjabogatajcoaching@gmail.com ali neposredno na naslov, Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj.

(2) Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor to ne bo mogoče, je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugi strani, pristojno po zakonu pristojno sodišče.
 

TANJA BOGATAJ s.p., COACHING, Hrastje 9, 4000 Kranj
Elektronski naslov: tanjabogatajcoaching@gmail.com
Telefonska številka: +386 40 230 876