SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Tanja Bogataj s.p., Coaching
SPLOŠNI POGOJI UPORABE
Nadgradnja maj 2022

Splošni pogoji uporabe spletnih strani https://tanjabogataj.com/ in https://www.bepowerfulandfree.com ter naročila storitev coachinga, svetovanja, izobraževanja in drugih storitev, ki jih ponudba Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj

Uvodne določbe

(1) Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ ter pravice in obveznosti naročnikov storitev coachinga, svetovanja, izobraževanja oziroma drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ oz. Tanja Bogataj s.p., Coaching Poslovno svetovanje in izobraževanje (v nadaljevanju Tanja Bogataj s.p., Coaching).

(2) Oseba, ki obišče spletno stran https://www.tanjabogataj.com/ in spletno stran https://www.bepowerfulandfree.com/ ali ju uporablja na način, da se prijavi na katergakoli izmed dostopnih programov, naroči stopritev ali na drug nalin sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev uporabe, če sklene s Tanjo Bogataj kakršnokoli pogodno ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji uporabe.

(3) Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji uporabe niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja. V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev uporabe nasprotujejo veljavni zakonodaji, se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe, medtem ko druge določbe splošnih pogojev uporabe veljajo še naprej.

(4) Predmetni splošni pogoji uporabe so vedno na voljo na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletni strani https://www.bepowerfulandfree.com/ z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadarkoli seznani.

Uporaba pojmov

(1) Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran https://www.tanjabogataj.com/ ali spletno stran https://wwwbepowerfulandfree.com/, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

(2) Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran https://www.tanjabogataj.com/ ali spletno stran https://www.bepowerfulandfree.com/ na način, da se prijavi na katerakoli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

(3) Naročnik je oseba, ki naroči katerokoli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.tanjabogataj.com/ oz. Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(4) Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj.

Zagotavljanje in naročanje storitev

(1) Tanja Bogataj s.p., Coaching oz. z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve coachinga, izobraževanja, svetovanja in druge storitve po naprej predvidenih programih in individualiziranih programih v dogovoru z naročnikom.

(2) Tanja Bogataj s.p, Coaching ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije. Ponudba storitev ter programov ni nadomestilo za klasično medicino. S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik spletne strani oz. naročnik storitev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.tanjabogataj.com/ ali spletna strana https://www.bepowerfulandfree.com/ oz. Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(3) Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ oz. ki jo ponuja Tanja Bogataj s.p. Coaching, lahko to stori na več načinov in sicer z oddajo naročila preko elektronskega naslova tanjabogatajcoaching@gmail.com, ali s telefona ali po pošti ali z izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/. Z oddajo obrazca na spletni strani oz. z oddajo naročila na zgoraj opisan način, naročnik storitev poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev uporabe.

(4) Z nakupom storitve ali produkta uporabnik ali naročnik izjavi, da bo upošteval pravila ali navodila podana tekom programa. Ko uporabnikovo ali naročnikovo neprimerno obnašanje ali kršenje pravil ogroža zdravje ali življenja drugih ljudi ali živali, ima Tanja Bogataj s.p., Coaching ali z njene strani pooblaščena oseba, pravico izključiti uporabnika ali naročnika programa.

(5) V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred začetkom izvajanja storitev. v primeru, da se je storitev, ki je bila e plačana in se je že začela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.

(6) Tanja Bogataj s.p., Coaching ima pravico do spremembe programa in storitev pred njihovo izvedbo. O morebitnih sprememah obvesti naročnika pred začetkom programa.

Način plačila in cene

(1) Cene storitev, ki jih ponuja Tanja Bogataj s.p., Coaching so v evrih in ameriških dolarjih. Tanja Bogataj s.p., Coaching ni davčni zavezanec, zato se v skladu s 1. točko 94. člena ZDDV-1 DDV ni obračunava.

(2) Ponudnik si pridružuje kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene storitve in izdelke plača po predračunu ali računu, z nakazilom na račun Tanja Bogataj s.p., Coaching ter preko plačnega sistema Stripe.

(3) Z namenom zaščite pred zlorabami plačnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oz. sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo.

Omejitev odgovornosti

Upravljavec spletnih strani https://www.tanjabogataj.com/ in https://wwwbepowerfulandfree.com/ se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin na njegovi strani. Upravlavec spletnih strani prav tako ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor, ali računalniški virusi.

(2) Upravljacev osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naroilu storitev.

(3) Ponudnik je odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oz. udeležbi v programih, ki jih ponuja oz promovira Tanja Bogataj s.p., Coaching. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev uporabe na kateregakoli predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v programu oz. v okviru opravljenih storitev.

(4) V primeru, da Tanja Bogataj s.p., Coaching oz. z njene strani pooblaščena oseba promovira program oz. storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oz. uporabnika splošni pogoji uporabe, ki jih objavi tisti ponudnik. Tanja Bogataj s.p., Coaching za morebitno škodo, ki bi naročniku oz. uporabniku nastala iz tega programa ali opravljanja storitve, ne odgovarja.

(5) Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. naročniku storitve, zato, ker v okviru programa oz. storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanje ali materiale uporabljal na nedovoljen oz. nepredviden način.

(6) Tanja Bogataj s.p., Coaching ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oz. naročnika storitev oz. programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oz. naročniku vsebina storitve oz. programa ustrezala. Uporabnik oz. naročnik se sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oz. v okviru storitev, ki jih je naročil.

Varstvo osebnih podatkov

(1) Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ je Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(2) Upravljavec spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

(3) obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oz. z oddajo naročila ter s sprejemom predmentih splošnih pogojev uporabe podaja izrecno soglasje ter skladnoz določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le/ta posredoval za namene izdelave analiz ter ponujanja izdelkov in storitev.

(4) Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/ pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od prejema zahteve za odjavo.

(5) Uporaba in varstvo osebnih podatkov je podrobneje opredeljena v Politiki zasebnosti Tanja Bogataj s.p., Coaching maj 2022.

Piškotki

Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik ali naročnik, naroči program oz. storitev, ki jih ponuja Tanja Bogataj s.p., Coaching, ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja.

Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

(1) Vsa besedila, posnetki, slike in podobno, ki so objavljeni na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletni strani https://www.bepowerfulandfree.com/ so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebine spletne strani v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo.

(2) Prepovedana je kakrpnakoli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletne strani https://www.bepowerfulandfree.com/, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Tanja Bogataj s.p., Coaching.

(3) Vsaka storitev oz. program, ki je objavljen na spletni strani https://www.tanjabogataj.com/ in spletni strani https://www.bepowerfulandfree.com/ je avtorsko delo ponudnika oz. druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira program ali objavo na blogu (power in leader stories). Kakršnakoli neupravičena uporaba vsebine programov oz. storitev, kot je kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno oz. prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.

Pomoč strankam in reševanje sporov

(1) Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski anslov tanjabogatajcoaching@gmail.com ali neposredno na naslov Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj.

(2) Upravljavec oz. ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor to ne bo mogoče, je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oz. ponudnikom na drugi strani, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

Tanja Bogataj s.p., Coaching, Hrastje 9, 4000 Kranj
Elektronski naslov tanjabogatajcoaching@gmail.com
Telefon +386 40 230 876